Публічний договір

на надання послуг з пошуку нерухомого майна з метою набуття його у власність

Агенція нерухомості «Лідер» в особі фізичної особи-підприємця (ФОП) Хомишин М.Б. (або субвиконавця ФОП Хомишина В.Г. чи ФОП Ціхоцько Н.І.) (далі — Виконавець), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з пошуку нерухомого майна з метою набуття його у власність відповідно до положень цього Публічного договору та на умовах і в порядку, передбачених даним Договором.

Цей Договір являє собою публічну пропозицію (публічну оферту) Виконавця для всіх бажаючих скористатись даними послугами.


1. Терміни та визначення

Публічний договір – договір про надання послуг, який встановлює однакові для всіх замовників послуг умови отримання таких послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі — Договір).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі (споживачу послуги) у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України укласти з ним публічний договір про надання послуг на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором.

Замовник – фізична особа, яка уклала з Виконавцем Договір.

Акцепт – підтвердження Замовником повної і безумовної згоди укласти договір з Виконавцем на умовах, передбачених публічною офертою, шляхом усної згоди Замовника засобами телефонного зв’язку на огляд пропонованих Виконавцем об’єктів.

Сайт – веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://lider.org.ua.

Прейскурант цін – затверджений Виконавцем та розміщений на сайті Виконавця перелік всіх послуг, що надаються Виконавцем, із зазначенням їх вартості. Прейскурант цін є невід’ємною частиною даного Договору.

Акт виконаних робіт – документ, який фіксує факт надання Виконавцем послуги Замовнику. Акт виконаних робіт є невід’ємною частиною даного Договору.


2. Предмет договору

2.1. Замовник доручає на платній основі, а Виконавець зобов’язується знайти об’єкт нерухомого майна (надалі - Об’єкт) з метою набуття його Замовником у власність.


3. Права та обов’язки виконавця

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Знайти та надати у письмовій та/або усній формі інформацію про Об’єкт, що відчужується, з метою набуття його Замовником у власність.

3.1.2. Організувати та провести огляд пропонованого Об’єкту зі складанням Акту виконаних робіт, який є невід’ємною частиною даного Договору.

3.1.3. Надати Замовнику необхідні інформаційно-консультаційні та довідкові послуги, спрямовані на набуття у власність Замовником або членами його сім’ї (родини) оглянутого з Виконавцем й обраного Об’єкта нерухомості.

3.1.4. Не допускати розголошення персональних даних Замовника та будь-якої іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю у зв’язку з виконанням даного Договору.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Залучити до виконання своїх обов’язків інші агенції нерухомості та ріелторів.

3.2.2. Відмовити Замовнику в огляді Об’єкту, якщо він не пред’явив паспорт або інший документ, що посвідчує особу.


4. Права та обов’язки замовника

4.1. Замовник зобов’язується:

4.1.1. Перед оглядом пропонованого Об’єкту пред’явити Виконавцю паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

4.1.2. Підписати Акт виконаних робіт по огляду Об’єкта, у якому міститься інформація про адресу (кадастровий номер) пропонованого Замовнику Об’єкта, дату і час огляду, тощо.

4.1.3. Протягом 24 годин з моменту огляду Об’єкту повідомити Виконавця про результат огляду, а саме своє рішення (згоду чи відмову) щодо придбання Об’єкта.

4.1.4. Не укладати нотаріального Договору відчуження Об’єкта, який оглянуто з Виконавцем, без відома останнього, незалежно від умов виконання даного Договору та припинення терміну дії даного Договору.

4.1.5. Здійснити оплату послуг Виконавця відповідно до умов даного Договору.

4.1.6. Не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

4.1.7. Дотримуватися умов конфіденційності.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Залучити близьких людей чи фахівців для прийняття рішення щодо придбання Об’єкта.


5. Оплата послуг Виконавця

5.1. У випадку набуття у власність Замовником або членами його сім’ї (родини) оглянутого з Виконавцем Об’єкта Замовник зобов’язаний сплатити надані Виконавцем послуги за цим Договором відповідно до прейскуранту цін, що опублікований на Сайті Виконавця (детальніше на сторінках "Вартість послуг" та "Калькулятор витрат").

5.2. Оплата Замовником послуг Виконавця здійснюється в день набуття Замовником у власність пропонованого Виконавцем Об’єкта (укладення договору купівлі-продажу, дарування, переуступки майнових прав) або будь-яких інших Угод, що стосуються виконання умов даного Договору по об’єктах, запропонованих Виконавцем.

5.3. Оплата послуг здійснюється Замовником в національній валюті України шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця та оформляється Актом виконаних робіт.


6. Гарантії для Виконавця

6.1. Замовник визнає, що Акти виконаних робіт по огляду Об’єкта, підписані членами сім’ї (родини) Замовника або його представниками, є підписаними з відома та згоди Замовника та є невід’ємною частиною цього Договору.

6.2. Замовник визнає, що Договір, предметом якого буде Об’єкт, пропонований Виконавцем та оглянутий Замовником, укладений членами сім’ї (родини) Замовника, буде вважатися укладеним відповідно до умов цього Договору та спричинятиме наслідки згідно з умовами цього Договору.

6.3. Замовник визнає за Виконавцем його права власності на інформацію про пропоновані йому Об’єкти, до якої зокрема належить: інформація про адресу, місцезнаходження, кадастровий номер, номери телефонів та інших засобів комунікацій із власником Об’єкта, а також ті дані комунікацій, що можуть бути розташовані у пропонованому Об’єкті.


7. Відповідальність сторін

7.1. За використання Замовником або передачу ним інформації, наданої Виконавцем при огляді Об’єкта, іншим фізичним особам (у тому числі членам сім’ї, родичам) та (або) юридичним особам, які скористалися нею для набуття пропонованого Об’єкта нерухомості у власність з ухиленням від сплати послуг Виконавця, Замовник сплачує Виконавцю штраф у подвійному розмірі від суми плати за послуги, передбаченої п. 5.1 цього Договору. Штраф сплачується в 5-денний термін з моменту набуття пропонованого Об’єкта нерухомості у власність.

7.2. У разі несвоєчасної (простроченої) оплати Замовником послуг Виконавця та штрафу, передбачених пп. 5.1, 7.1 даного Договору, Замовник сплачує пеню в розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.


8. Термін дії Договору та порядок внесення змін

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

8.3. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цього Договору в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Договору на Сайті Виконавця. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її опублікування на Сайті Виконавця.


9. Прикінцеві положення

9.1. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників.

9.2. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним та означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення й доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі.

9.3. Одностороння відмова Замовника від виконання умов Договору після підписання Акту виконаних робіт по огляду Об’єкта не допускається.

9.4. Усі спірні питання, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку.


Редакція від: 01 липня 2022 року.